Zasady użytkowania

Zawartość niniejszych stron internetowych (zwanych dalej „Stroną”) stanowi własność grupy Planmeca (zwanej dalej „Planmeca”). Korzystanie ze Strony lub pobieranie materiałów ze Strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszych zasad użytkowania.

Prawa autorskie i znaki handlowe

Strona jest objęta ochroną praw autorskich, a wszelkie prawa autorskie przysługują Planmeca. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się modyfikacji, powielania, dystrybucji, publikowania, pobierania, wyświetlania lub sprzedaży całości lub części zawartości Strony w dowolnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody Planmeca z wyjątkiem pobierania i drukowania zawartości Strony w całości lub części do celów, które nie są konkurencyjne lub obraźliwe w stosunku do Planmeca, pod warunkiem stosowania się do zastrzeżeń dotyczących prawa autorskiego i innych praw własności.

Wszelkie znaki handlowe, nazwy handlowe, logotypy, nazwy produktów i nazwy firm stanowią własność Planmeca i zabrania się ich odtwarzania, imitowania lub wykorzystywania w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Planmeca.

Wykorzystanie artykułów, komunikatów prasowych i innych udostępnionych publicznie dokumentów w przekazie publicznym jest dozwolone pod warunkiem podania źródła cytowanych informacji.

Zawartość Strony

Zakłada się, że wszelkie treści udostępniane za pośrednictwem Strony, w tym między innymi dane, informacje techniczne, rysunki, konfiguracje oraz informacje dotyczące ofert i zamówień są rzetelne, przy czym zastrzega się, że treści te mogą zawierać nieprawidłowe lub nieaktualne informacje. Informacje mogą być zmieniane lub aktualizowane bez powiadomienia, a Planmeca może usprawniać lub modyfikować Stronę. Planmeca nie gwarantuje, że Strona lub podane w niej treści będą spełniać wymogi użytkownika ani że będą wolne od błędów i dostępne w sposób ciągły, a ponadto Planmeca nie udziela żadnych gwarancji, jeśli chodzi o efekty korzystania ze Strony lub podanych w niej treści, ani nie gwarantuje rzetelności informacji uzyskanych w wyniku korzystania ze Strony. Informacje podane na Stronie mogą zawierać odniesienia do produktów lub usług Planmeca, które nie są dostępne w kraju użytkownika. W celu sprawdzenia dostępności produktów Planmeca w danym kraju należy kontaktować się z przedstawicielem Planmeca w tym kraju.

Strona oraz treści dostępne za jej pośrednictwem są podawane w stanie „jak jest”, bez żadnych gwarancji wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianej gwarancji zbywalności, przydatności do danego celu lub nienaruszania praw. Planmeca nie ponosi odpowiedzialności za straty w prowadzonej działalności, uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych wynikające z korzystania ze Strony.

Treści należące do stron trzecich oraz odnośniki do innych stron internetowych

Strona może zawierać materiały, dane lub informacje przekazywane przez strony trzecie, w tym reklamy, za które Planmeca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Odnośniki te są zamieszczane wyłącznie dla wygody użytkowania i nie oznaczają sponsorowania lub rekomendacji ze strony Planmeca ani odpowiedzialności Planmeca za strony internetowe znajdujące się pod tymi odnośnikami czy też zawarte w nich treści, usługi lub produkty dostępne za pośrednictwem takich stron.
Wysyłanie wiadomości za pośrednictwem Strony
Przesyłanie za pośrednictwem Strony wiadomości do dowolnych adresatów, w tym między innymi pytań, komentarzy, konfiguracji, specyfikacji, zamówień kupna lub innych materiałów lub informacji, na dowolny serwer należący do Planmeca, na przykład korzystając z poczty elektronicznej lub Strony, oznacza udostępnienie takich informacji jako niepoufnych, niestanowiących własności intelektualnej i nadających się do publikacji oraz oznacza zgodę na ich opublikowanie przez Planmeca. Przesyłanie materiałów oznacza zgodę na publikację informacji przez Planmeca oraz wykorzystanie ich do dowolnych celów, jak również na użycie tych informacji lub opisanych w nich koncepcji w produktach, bez ponoszenia odpowiedzialności. Użytkownik zwalnia Planmeca z odpowiedzialności w przypadku postępowania wniesionego przez stronę trzecią przeciwko Planmeca w związku z materiałem przekazanym przez użytkownika oraz zwraca koszty takiego postępowania.

Ograniczenie odpowiedzialności

Planmeca nie ponosi odpowiedzialności wobec innych stron za bezpośrednie, pośrednie, szczególne lub wynikowe szkody powstałe w związku z korzystaniem ze Strony lub niemożnością korzystania ze Strony, w tym między innymi za utratę zysków, przerwy w działalności, utratę programów lub innych danych w systemach przetwarzania informacji lub za inne straty powstałe z dowolnych przyczyn, w tym z powodu zaniedbania. Nie gwarantuje się, że Strona lub serwer udostępniający Stronę są wolne od wirusów i innych szkodliwych komponentów.

Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

Niniejsze zasady użytkowania podlegają prawu obowiązującemu w Finlandii. Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub wykonania niniejszych zasad użytkowania podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu Rejonowego w Hesinkach (Finlandia).