INFORMACJA PLANMECA DOTYCZĄCA PRYWATNOŚCI

NASZE ZAANGAŻOWANIE W PRYWATNOŚĆ

Grupa Planmeca jest głęboko zaangażowana w ochronę Państwa prywatności.

Szanujemy Państwa prawa jako podmiotu danych. Kiedy pozyskujemy Państwa dane osobowe, informujemy o naszych działaniach na rzecz ochrony danych, a także o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych. Przechowujemy Państwa dane tylko tak długo, jak jest to konieczne.

Udostępniamy Państwa dane osobowe wyłącznie odpowiednim i upoważnionym stronom trzecim, które także przestrzegają naszych procedur ochronnych. Podczas przetwarzania i przesyłu danych osobowych zawsze stosujemy odpowiednie środki przesyłu. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób używamy plików cookie na naszych stronach internetowych, prosimy zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

INFORMACJA PLANMECA DOTYCZĄCA PRYWATNOŚCI

Niniejsza informacja dotycząca prywatności objaśnia, w jaki sposób Planmeca i przedsiębiorstwa należące do tej samej grupy (nazywane zbiorczo „Planmeca”) gromadzą Państwa dane osobowe, zarządzają nimi i chronią je. Informacja ta zaadresowana jest do naszych potencjalnych, obecnych i byłych klientów, partnerów biznesowych, dealerów oraz innych przedstawicieli branży medycznej. Lokalne przedsiębiorstwa Planmeca mogą wysyłać dodatkowe informacje dotyczące prywatności: uzupełniają one niniejszą grupową informację i uwzględniają odnośne państwowe wymogi i praktyki związane z ochroną danych.

Niniejsza informacja opisuje, jak Planmeca przetwarza dane, pełniąc funkcję administratora danych.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

W ramach naszej działalności gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe naszych potencjalnych, obecnych i byłych klientów, partnerów biznesowych, sprzedawców detalicznych oraz innych przedstawicieli branży medycznej.

Cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zależy od charakteru Państwa relacji z firmą Planmeca. Główne powody gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w grupie Planmeca to:

- Poszukiwanie potencjalnych klientów oraz rozwijanie relacji z klientami
- Przeprowadzanie działań marketingowych związanych z naszymi produktami i usługami
- Dostarczanie naszym klientom usług, produktów i konsultacji, w tym zarówno miejscowego i zdalnego wsparcia oraz serwisu technicznego, jak również szkoleń z zakresu urządzeń medycznych i oprogramowania
- Komunikacja z naszymi obecnymi i potencjalnymi klientami poprzez różnorodne kanały takie jak newslettery, ankiety konsumenckie, prośby i zapytania, wydarzenia
- Przeprowadzanie loterii i konkursów
- Promowanie produktów i usług Planmeca
- Przeprowadzanie badań rynku
- Cele administracyjne, takie jak planowanie i rozwijanie działalności biznesowej Planmeca.

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy istnieje do tego podstawa prawna. Podstawa prawna zależna jest od tego, o jakie dane osobowe chodzi, oraz od konkretnej sytuacji, w której mają one być przetwarzane.

Oznacza to, że gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w następujących przypadkach:

- Aby wypełnić zobowiązania, jeśli zawarli Państwo z nami umowę lub rozważają jej zawarcie
- Kiedy posiadamy uzasadnione powody, np. biznesowe lub komercyjne, do przetwarzania danych – powody te mogą obejmować np. zarządzanie i rozwój relacji z klientami lub działalności biznesowej lub udostępnianie danych innym firmom z grupy Planmeca. W przypadkach gdy podstawą prawną są uzasadnione powody, przykładamy szczególną wagę do tego, by przetwarzanie to pozostawało zgodne z prawami i wolnościami podmiotu danych
- W celu dochowania zgodności z naszymi prawnymi i ustawowymi zobowiązaniami
- Kiedy otrzymaliśmy od Państwa uprzednią zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH

To, jakie dane przetwarzamy, zależy od Państwa relacji z nami. Zazwyczaj przetwarzamy takie kategorie danych osobowych jak:

- Ogólne informacje kontaktowe i inne dane takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny i inne dane kontaktowe
- Informacje o firmie oraz informacje na temat funkcji i stanowiska osób kontaktowych naszych klientów
- Dane dotyczące relacji z klientem i relacji umownej, takie jak informacje dotyczące zamówień i transakcji, a także informacje związane z dostarczaniem naszych produktów oraz usług;
- Dane dotyczące interakcji z klientami, np. dane kontaktowe klienta, prośby o demonstrację, zapytania przekazywane przez nasze strony internetowe lub aktywność na mediach społecznościowych
- Dane związane z wydarzeniami i szkoleniami organizowanymi przez nas lub powiązane podmioty
- Dane powiązane z kontami w sklepach internetowych, ekstranecie lub innych usługach online
- Dane pobierane podczas używania naszych stron internetowych i innych usług online (np. pliki cookie)

Dane te mogą być przekazane bezpośrednio przez Państwa lub gromadzone przez naszych partnerów biznesowych (np. informacje kontaktowe firm z branży medycznej) lub strony trzecie. Państwa dane pobierane są przez nas różnymi kanałami, np. kiedy kontaktują się Państwo z nami, nabywają nasze produkty lub korzystają z usług, lub kiedy uczestniczą Państwo w organizowanych przez nas wydarzeniach.

OKRES PRZECHOWYWANIA

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne, aby zrealizować cele opisane w Informacji dotyczącej prywatności i przestrzegać prawodawstwa, np. wymogów związanych z księgowością. Co do zasady przetwarzamy odnośne dane osobowe przez czas trwania relacji z klientem oraz przez określony czas po ustaniu tej relacji.

Dążymy do tego, by przetwarzane przez nas dane osobowe były aktualne i prawidłowe. W niektórych przypadkach anonimizujemy dane osobowe np. do celów statystycznych.

PRZESYŁ I PRZETWARZANIE DANYCH POZA UE/EEA

Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym i w związku z wymogami technicznymi oraz operacyjnymi w niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe poza Unią Europejską i/lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jeżeli przesyłamy dane osobowe poza UE/EEA, przesył ten odbywa się zgodnie z odpowiednimi mechanizmami przesyłu, takimi jak używanie standardowych klauzul ochrony danych.

Możliwe, że będziemy udostępniać dane osobowe innym przedsiębiorstwom w ramach grupy, a także dealerom i dostawcom regionalnym. W niektórych przypadkach będziemy też udostępniać dane osobowe właściwym i upoważnionym stronom trzecim w ramach świadczenia Państwu usług. Możliwe również, że będziemy przesyłać dane osobowe podwykonawcom przetwarzającym dane w naszym imieniu w celach np. rozwoju IT, hostingu i wsparcia. Udostępniamy informacje władzom tylko wtedy, gdy mamy taki obowiązek prawny lub ustawowy.

BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA

Utrzymujemy odpowiednie i wystarczające zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i fizyczne zaprojektowane do ochrony przez bezprawnymi lub nieuprawnionymi: zniszczeniem, utratą, zmianą, użytkiem, ujawnieniem lub dostępem do dostarczonych nam danych osobowych. Do przechowywanych przez nas danych osobowych mają dostęp tylko osoby upoważnione i tylko wtedy, gdy jest to wymagane. Od wszystkich pracowników mających dostęp do danych osobowych wymagamy, by obchodzili się z nimi w sposób całkowicie poufny.

PRAWA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH

Zgodnie z odnośnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych mają Państwo prawo do

- Żądania dostępu do Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas
- Żądania poprawy wszelkich nieścisłości w Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas
- Wycofania zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest oparte na takiej zgodzie
- Żądania w pewnych okolicznościach przeniesienia Państwa danych osobowych do strony trzeciej
- Żądania w pewnych okolicznościach wymazania lub ograniczenia przetwarzania lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania

Mogą Państwo także wyrazić sprzeciw wobec używania danych osobowych do celów marketingowych.

Aby skorzystać z wymienionych powyżej praw, należy przesłać wiadomość do naszej firmy pocztą elektroniczną na adres dpo(at)planmeca.com.

Mają Państwo prawo do złożenia skargi u lokalnych władz odpowiedzialnych za ochronę danych, jeżeli nie są Państwousatysfakcjonowani naszymi działaniami na rzecz ochrony danych.

NASZE INFORMACJE KONTAKTOWE

Wyznaczyliśmy globalnego Inspektora Ochrony Danych. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych w grupie Planmeca lub potrzebują dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail dpo(at)planmeca.com.

ZMIANY W INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej informacji bez uprzedniego powiadomienia, jeśli będzie to konieczne, by uwzględnić zmiany w naszych procedurach ochrony danych. Niniejsza informacja została zaktualizowana 19 czerwca 2019.