PLANMECAN SITOUTUMINEN TIETOSUOJAAN SUPPEAN TURVALLISUUSSELVITYKSEN KÄSITTELYSSÄ

Planmeca on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi, ja kunnioitamme oikeuksiasi rekisteröitynä. Kun keräämme henkilötietojasi, kerromme sinulle aina tietosuojakäytännöistämme sekä tietojen käsittelyn tarkoituksesta ja oikeudellisesta perustasta. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä.

Jaamme henkilötietoja vain sellaisten asianmukaisten ja valtuutettujen kolmansien osapuolten kanssa, jotka myös noudattavat tietosuojakäytäntöjämme. Käytämme aina asianmukaisia siirtomekanismeja ja suojaustoimenpiteitä, kun käsittelemme ja siirrämme henkilötietoja.

PLANMECAN TIETOSUOJAILMOITUS

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten Planmeca Oy (jatkossa ”Planmeca”) kerää, hallitsee ja suojaa henkilötietojasi suppean turvallisuusselvityksen käsittelyssä. Tämä tietosuojailmoitus on osoitettu Planmeca potentiaalisille työntekijöille, jotka tulevat mahdollisesti työskentelemään lentorahtien parissa tai tehtävissä, jotka vaativat kulkuoikeuden lentorahtialueelle.

Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan, kuinka Planmeca käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän ominaisuudessa.

TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUDELLINEN PERUSTA

Planmeca Groupiin kuuluvalla Plandent Oy:llä on lentorahdin Tunnettu lähettäjä- hyväksyntä. Hyväksyntä mahdollistaa rahdin lähettämisen valvotussa kuljetusketjussa ilman muita turvatoimia nopeuttaen tavaravirtojen liikkuvuutta. Tunnetun lähettäjän hyväksynnän omaavan yrityksen on suoritettava viranomaisen hyväksymät ja vaatimat turvavalvonnan toimenpiteet. Toimenpiteisiin sisältyy suppean turvallisuusselvityksen teettäminen lentorahdin parissa työskenteleville henkilöille sekä henkilöille, joilla on itsenäinen pääsy tiloihin, joissa lentorahtia säilytetään.

KÄSITELTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN KATEGORIAT

Planmeca käsittelee tyypillisesti seuraavien kategorioiden mukaisia henkilötietoja suppeaan turvallisuusselvitykseen liittyen:

- Yleiset yhteystiedot ja muut vastaavat tiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite ja muut yhteystiedot
- Henkilötunnus
- Sukupuoli
- Siviilisääty
- Ammatti
- Syntymäkotikunta
- Syntymävaltio
- Kansalaisuus
- Äidinkieli
- Entiset kansalaisuudet
- Turvallisuusselvityslain (726/2014) mukaisen turvallisuusselvitystodistuksen tiedot

Nämä tiedot voivat olla henkilön itsensä antamia, tai ne voi olla saatu turvallisuusselvityksen tehneeltä viranomaiselta tai viranomaisen käyttämistä turvallisuusselvityslain mukaisista lähteistä.

SÄILYTYSAIKA

Planmeca säilyttää suppeaa turvallisuusselvitystä varten kerättyjä henkilötietoja vain niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä tietosuojailmoituksessa kuvattujen tarkoitusten tai lainsäädännön pakollisten vaatimusten täyttämiseksi.

TIETOJEN SIIRTO JA KÄSITTELY EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

Planmeca on maailmanlaajuisesti toimiva yhtiö, mistä johtuvien teknisten ja toiminnallisten vaatimusten vuoksi se saattaa käsitellä henkilötietoja Euroopan unionin ja/tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos Planmeca siirtää henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, siirto toteutetaan käyttäen asianmukaisia siirtomekanismeja, kuten vakiotietosuojalausekkeita.

Planmeca voi jakaa henkilötietoja konserniyhtiöidensä kanssa. Planmeca voi myös siirtää henkilötietoja alihankkijoilleen, jotka käsittelevät tietoja Planmecan puolesta esimerkiksi IT-kehitys-, ylläpito- ja tukitoiminnoissa. Planmeca luovuttaa tietoja valtionhallinnon viranomaisille ainoastaan, jos lakisääteiset vaatimukset sitä edellyttävät.

TIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS

Planmeca ylläpitää asianmukaisia ja riittäviä organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia, joiden tarkoituksena on suojata Planmecalle luovutettuja henkilötietoja laittomalta tai luvattomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, käytöltä, paljastamiselta tai katoamiselta. Vain valtuutetuilla henkilöillä on oikeus käsitellä suppeaan turvallisuusselvitykseen liittyviä henkilötietoja, ja heidän oikeutensa käyttää tietoja perustuu yksinomaan tiedonsaantitarpeeseen. Planmeca edellyttää tietojen ehdottoman luottamuksellista käsittelyä kaikilta työntekijöiltään, joilla on pääsy mihin tahansa henkilötietoihin.

TIETOSUOJAOIKEUDET

Soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla voi olla oikeus

- saada pääsy Planmecan hallussa oleviin henkilötietoihisi
- vaatia Planmecaa oikaisemaan mahdolliset epätarkat tai virheelliset henkilötietosi
- peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
- joissain tilanteissa vaatia henkilötietojesi siirtämistä kolmannelle osapuolelle
- joissain tilanteissa vaatia tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä.

Jos haluat käyttää jotain näistä oikeuksista, voit lähettää meille sitä koskevan pyynnön täyttämällä henkilötietopyyntölomakkeen.

Jos et ole tyytyväinen Planmecan tietosuojakäytäntöihin, sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

Turvallisuusselvityslain mukaisesti sinulla on oikeus

- saada pyynnöstä toimivaltaiselta viranomaiselta turvallisuusselvityksen sisältämät tiedot
- saada tieto selvityksen lopputuloksesta
- tehdä huomautus viranomaiselle viranomaisen tekemän mahdollisen haastattelun tai henkilötietojen tarkistamismenettelyn yhteydessä esiin tulleista seikoista.

PLANMECAN YHTEYSTIEDOT

Olemme nimenneet Planmeca-konserniin maailmanlaajuisen tietosuojavastaavan. Mikäli sinulla on kysyttävää Planmecan tietosuojakäytännöistä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tietosuojavastaavaamme sähköpostiosoitteessa dpo(at)planmeca.com.

MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJAILMOITUKSEEN

Planmeca voi tarvittaessa päivittää tätä tietosuojailmoitusta vastaamaan tietosuojakäytäntöihin tehtyjä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Tämä ilmoitus on päivitetty 29. heinäkuuta 2019.