Matalan annoksen kuvantamista, jonka hyödyt on osoitettu tieteellisesti

Planmecan ainutlaatuinen Planmeca Ultra Low Dose™ 3D -kuvantamisprotokolla tarjoaa matalan annoksen KKTT-kuvantamiseen menetelmän, jonka hyödyt on osoitettu tieteellisissä tutkimuksissa. Sen ansiosta ALADA-periaatteen (As Low As Diagnostically Acceptable) noudattaminen on entistä helpompaa. Protokollan käyttö pienentää kuvausarvoja ja sitä kautta potilasannosta samalla, kun kuvanlaatu pysyy diagnostisesti hyväksyttävällä tasolla. Menetelmä takaa optimaalisen tasapainon kuvanlaadun ja potilasannoksen välillä, joten se soveltuu ihanteellisesti erilaisiin kliinisiin tapauksiin implantin suunnittelusta oikomishoitoon.

Planmeca Ultra Low Dose -protokollan käyttöä on tutkittu ja sen hyödyt on osoitettu monissa tieteellisissä tutkimuksissa. Lisätietoja on alla olevissa julkaisuissa:

 

Planmeca Ultra Low Dose tarjoaa parhaan tasapainon kuvanlaadun ja annoksen välillä sekä pienillä että suurilla kuvausalueilla

EzEldeen et al. arvioivat tutkimuksessaan Planmeca ProMax 3D -laitteen Planmeca Ultra Low Dose protokollia muiden matalan annoksen protokollien rinnalla. Tutkimus osoitti, että Planmecan protokollan tarjoama tasapaino kuvanlaadun ja annoksen välillä oli paras sekä suurilla että pienillä kuvausalueilla.

Tutkimuksen johtopäätösten mukaan annoksen optimointiprotokollien käyttö mahdollistaa efektiivisen annoksen (ED) huomattavan pienentämisen samalla, kun säilytetään riittävän hyvä kuvanlaatu KKTT-pohjaista 3D-suunnittelua, hammasmallien 3D-tulostusta ja postoperatiivista seurantaa varten.

Lähde: EzEldeen, M., Stratis, A., Coucke, W., Codari, M., Politis, C., Jacobs, R. (2016). As Low Dose as Sufficient Quality: Optimization of Cone-beam Computed Tomographic Scanning Protocol for Tooth Autotransplantation Planning and Follow-up in Children. Journal of Endodontics, 43(2). https://doi.org/10.1016/j.joen.2016.10.022

Annoksen optimointiprotokollien avulla lapsipotilaiden saamaa efektiivistä annosta voidaan pienentää huomattavasti ja säilyttää samalla riittävän hyvä kuvanlaatu hampaiden autotransplantaation suunnittelua ja seurantaa varten.

Siirry tutkimukseen


Planmeca Ultra Low Dose antaa vakioprotokolliin verrattavissa olevia diagnostisia tietoja huomattavasti pienemmällä annoksella

Ihlis R.L. et al. tutkivat yleistä kuvanlaatua ja anatomisten rakenteiden näkyvyyttä matalan annoksen KKTT-kuvissa. Tutkimuksen johtopäätösten mukaan Planmeca Ultra Low Dose teräväpiirtoprotokollan (ULDHD) ja -vakioprotokollan (ULD) avulla otetut kuvat ovat diagnostisesti hyväksyttäviä ja niitä voidaan suositella impaktoituneiden yläleuan kulmahampaiden arviointiin.

Lähde: Ihlis, R.L., Kadesjö N., Tsilingaridis G., Benchimol D. & Shi X.Q. (2022). Image quality assessment of low-dose protocols in cone beam computed tomography of the anterior maxilla. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology, 133(4), 483–491. https://doi.org/10.1016/j.oooo.2021.10.001

ULDHD-, ULD- ja LDHD-protokollia voidaan suositella kliinisiin tutkimuksiin, joissa arvioidaan impaktoituneita yläleuan kulmahampaita, sillä ne antavat valmistajan suosittelemaan vakioprotokollaan verrattavissa olevia diagnostisia tietoja säteilyannoksella, jonka suuruus on 23–39 % vakioprotokollan annoksesta.

Siirry tutkimukseen


Ultra Low Dose -KKTT-kuvausten kliininen laatu on riittävä ohimoluun alueen kuvantamiseen

Tamminen et al. arvioivat tutkimuksessaan Ultra Low Dose -matala-annosprotokollan avulla otettujen KKTT-kuvien kliinistä laatua ohimoluun kuvantamisessa. ULD-kuvia (Ultra Low Dose) verrattiin tutkimuksessa korkean resoluution kuviin. Tutkimuksen johtopäätöksissä ULD-KKTT-kuvien laatu todettiin kliinisesti hyväksyttäväksi.

Lähde: Tamminen, P., Järnstedt, J., Lehtinen, A. et al. (2022). Ultra-low-dose CBCT scan: rational map for ear surgery. Eur Arch Otorhinolaryngol. https://doi.org/10.1007/s00405-022-07592-4

Erittäin matalilla säteilyannoksilla saavutettu kuvanlaatu on kliinisesti hyväksyttävä. Kehotamme korvakirurgeja käymään läpi potilaidensa kuvantamishistorian ja harkitsemaan pienempiä säteilyannoksia tuottavien kuvantamismodaliteettien käyttöä erityisesti usein toistuvien tutkimusten ja lapsipotilaiden tapauksessa.

Tutkimukseen


Pienemmät potilasannokset implantointia edeltävässä arvioinnissa Planmeca Ultra Low Dose -protokollan avulla

Liljeholm et al. arvioivat in vitro -tutkimuksessaan yleistä kuvanlaatua, useimpien anatomisten rakenteiden näkyvyyttä ja luun laadun arviointikykyä kuvissa, jotka oli otettu Planmeca Ultra Low Dose -protokollan avulla. ULD-HD- ja UL-MD-protokollien avulla otettujen kuvien todettiin olevan diagnostisesti hyväksyttäviä implantointia edeltävään radiografiseen arviointiin.

Lähde: Liljeholm, R., Kadesjö, N., Benchimol, D., Hellén-Halme, K. & Xie-Qi, S. (2017). Cone-beam computed tomography with ultra-low dose protocols for pre-implant radiographic assessment: An in vitro study. European Journal of Oral Implantology, 10(3), 351–359. https://www.researchgate.net/publication/320585393

Matalan annoksen protokollia voidaan käyttää implantointia edeltävään radiografiseen arviointiin. ProMax 3D Classic -KKTT-laitteessa UL-HD- ja UL-MD-protokollia pidettiin pienemmän potilasannoksen vuoksi GS-protokollaa parempina implanttileikkausta edeltävään radiografiseen arviointiin.

Siirry tutkimukseen


Ei tilastollisesti merkitsevää kuvanlaadun heikkenemistä Planmeca Ultra Low Dose -protokollan ja vakioprotokollien välillä

Ludlowin ja Koiviston in vitro -tutkimuksessa arvioitiin efektiivisiä annoksia ja verrattiin Planmeca Ultra Low Dose -protokollaa vakiokuvauksiin. Tutkimuksessa ei havaittu tilastollisesti merkitsevää kuvanlaadun heikkenemistä Planmeca Ultra Low Dose -protokollan ja vakioprotokollien välillä.

Lähde: Ludlow, J. B. & Koivisto, J. (2015). Dosimetry of Orthodontic Diagnostic FOVs Using Low Dose CBCT protocol. https://www.planmeca.com/ULD-poster

ULD-protokollia käytettäessä annokset olivat keskimäärin 77 % pienempiä kuin vakioprotokollissa. Annosten merkittävästä pienentymisestä huolimatta ULD- ja vakioprotokollien välillä ei ollut havaittavissa tilastollisesti merkitsevää kuvanlaadun heikkenemistä.

Näytä posteri


Planmeca Ultra Low Dose protokollan käytöstä hyötyä ortodonttisiin kefalometrisiin mittauksiin

Van Bunningen et al. vertasivat tutkimuksessaan Planmeca Ultra Low Dose -protokollan avulla otetuista KKTT-kuvista rekonstruoitujen lateraalisten kefalogrammien sekä vakioannoksella tuotettujen perinteisten lateraalisten kefalogrammien käyttöä ortodonttisten diagnostisten mittausten arviointiin ja vertailuun. Tutkimuksen mukaan vakioannoksella otettujen kuvien ja ultramatalan/matalan annoksen (ULD-LD) kuvien välillä ei ollut merkittäviä eroja, vaikka Planmecan ULD-LD-protokollan potilasannokset olivat huomattavasti pienemmät kuin vakioprotokollissa.

Lähde: van Bunningen, R.H., Dijkstra, P. U., Dieters, A., van der Meer, W. J., Kuijpers-Jagtman, A. M. & Ren, Y. (2021). Precision of orthodontic cephalometric measurements on ultra low dose-low dose CBCT reconstructed cephalograms. Clinical Oral Investigations, 26, 1543–1550. https://doi.org/10.1007/s00784-021-04127-9

ULD-LD-protokollan avulla otetuista KKTT-kuvista rekonstruoituja lateraalisia kefalogrammeja kannattaa harkita ortodonttiseen diagnostiikkakäyttöön, sillä säteilyannos on pienempi ja rekonstruoiduissa lateraalisissa kefalogrammeissa tehdyissä kefalometrisissä mittauksissa esiintyy vain vähän variaatiota verrattuna vakioannoksella tuotettuihin kefalogrammeihin.

Siirry tutkimukseen


Planmeca Ultra Low Dose arvioitiin parhaaksi kuvausprotokollaksi ennen juurihoitoja ja niiden jälkeen otettuja KKTT-kuvia varten

In vitro -tutkimuksessa (Yeung et al.) 12 ammattilaista – neljä endodonttia, neljä parodontologia ja neljä radiologia – arvioi eri KKTT-kuvausprotokollien subjektiivista kuvanlaatua. Planmeca Ultra Low Dose -protokollan avulla otetut kuvat saivat testeissä korkeimmat arvosanat. Tutkimuksen johtopäätösten mukaan matalan annoksen protokolla ei näyttänyt vaikuttavan havaittavaan kuvanlaatuun. Lisäksi kliiniset löydökset osoittivat, että matalan annoksen KKTT-tilalla voi olla potentiaalia diagnostiseen käyttöön ennen juurihoitoja tai niiden jälkeen.

Lähde: Yeung, A. W. K., Harper B., Zhang, C., Neelakantan, P. & Bornstein, M. M. (2020). Do different cone beam computed tomography exposure protocols influence subjective image quality prior to and after root canal treatment? Clinical Oral Investigations, 25, 2119–2127. https://doi.org/10.1007/s00784-020-03524-w

Käytettävissä olevan in vitro -datan perusteella matalan annoksen KKTT-tila ei näyttäisi heikentävän havaittavaa kuvanlaatua.

Siirry tutkimukseen


Planmeca Ultra Low Dose -protokolla on saatavissa vakio-ominaisuutena kaikkiin Planmecan KKTT-kuvauslaitteisiin, ja sitä voidaan käyttää kaikkien volyymikokojen kanssa.

planmecaultralowdose.png

Lisätietoja